ولایت فقیه

کد : 2500 | تاریخ : 29 مرداد 1399

ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است.


بهترین اصل در اصول قانون اساسی،این اصل ولایت فقیه است.


امروز فقهای اسلام حجت بر مردم هستند."ولی امر"حجت خداست.


ملت بی"هادی"نمی تواند کاری انجام بدهد.


من به همه ملت،به همه قوای انتظامی اطمینان می دهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد،آسیبی بر این مملکت وارد نخواهد شد.


رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلام بزرگ ،چیزی نیست که خود بخود ارزشی داشته باشد،و انسان را-خدای نخواسته-به غرور و"بزرگ اندیشی"
خود وا دارد.


اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند،از ولایت می افتد.


فقیه اگر پایش را اینطور[:کج]بگذارد،اگر یک گناه صغیره هم بکند،از ولایت ساقط است.مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس.


فقیه نمی خواهد به مردم زور گویی کند،اگر یک فقیهی بخواهد زور گویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد.


ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد،اگر ولایت فقیه نباشد  دیکتاتوری می شود.


ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است،نه به معنای معنوی.

انتهای پیام /*