استقلال و نفی وابستگی

کد : 2495 | تاریخ : 17 آبان 1399

اگر بخواهیم مستقل باشیم، باید مهیّا باشیم که با همه چیز مقابله بکنیم.


عمده این است که ما باور کنیم که خودمان می توانیم.


مملکت مملکت خودمان است،خودمان هم باید آبادش کنیم.


بزرگترین فاجعه برای ملت ما این وابستگی فکری است که گمان می کنند همه چیز از غرب [است]و ما در همه ابعاد فقیر هستیم.


یک مملکت اگر بخواهد خودش روی پای خودش بایستد،مستقل بشود در همه ابعاد،چاره ندارد جز اینکه تفکر اینکه ما باید از خارج چیز وارد بکنیم[را]از
کله اش بیرون کند.


ما می خواهیم زندگی فقیرانه داشته باشیم ولی آزاد و مستقل باشیم.


این را  باید به خودمان اثبات کنیم که ما هم آدمیم،که ما هم هستیم در دنیا،که شرق هم یک جایی هست،همه اش غربی نیست.


ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می دانیم.


بزرگترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند،وصاحب کشوری باشند آزاد و مستقل،دارای نظامی اسلامی که در آن حقوق انسانها آنچنان که اسلام دستور داده است رعایت شود،و در راه پیشرفت و ترقی و سعادت انسانی سرمشق برای همه ملت ها باشد.


برادرهای من!اگر بخواهید آبرومند بشوید در دنیا و آخرت،و شرافتمندانه زندگی کنید،باید با قدرت و شدت در مقابل دیگران بایستید،و در بین خودتان رحیم و رئوف و دوست باشید.


خودتان را مهیا کنید برای ساختن کشورتان؛و ارزش دارد که ما یک ده سال_پانزده سال زحمت بکشیم و رنج ببریم و کشورمان مستقل بشود،و از دست و چنگال این گرگ های آدمخوار بیرون کشیده بشود.


فرزندان عزیزم!دیگر این شمایید که باید هر چه بیشتر کوشش کنید تا نهال آزادی و استقلال کشور را آبیاری کنید.


اگر چنانچه استقامت کنیم،مؤیَّد به تأییدات الهی هستیم.


در رأس برنامه ملت و دولت باید استقلال همه جانبه کشور،از قوای انتظامیّه گرفته تا قوای تقنینیِّه و قضائیّه و اجرائیّه باشد.


هر کس در هر جا که هست کوشش کند، و کوششش این باشد که ما باید وابسته نباشیم.


همت کنید تا آخرین رگ و ریشه های وابستگی این کشور به بیگانگان را ،در هر زمینه ای قطع نمایید.


این وابستگی فکری،وابستگی عقلی،وابستگی مغزی به خارج،منشأ اکثر بدبختیهای ملت ها و ملت ماست.


اگر ما از وابستگی فکری بیرون بیاییم همه وابستگی ها تمام می شود.


شما مردم شریف ایران،در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید،و توانستید با اتکال به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت
همه قشرها بر طاقوت زمان غلبه کنید،و پشت ابر قدرتها را بلرزانید.


مبارک آن روزی است که دست اجانب از ممالک ما ،از ممالک اسلامی کوتاه شود و مسلمین روی پای خودشان بایستند.


یک ایرا ن آزاد ما می خواهیم و یک ایران مستقل ما می خواهیم،یک ایران قدرتمند می خواهیم؛یک ایرانی ما می خواهیم که خود ملت بایستد و خود ملت 
اداره کند مملکت را.


تا این دو دست ما طرف شرق و غرب دراز است ما وابسته هستیم،ما که می خواهیم وابسته نباشیم باید اول بیدار بشویم به ایکه ما خودمان هم 
شخصیت داریم، ما می توانیم کار انجام بدهیم.


گمان نکنید که ما حتماًباید همه چیزمان را از دیگران بگیریم،نه!شما به فکر این باشید که همه چیزتان را خودتان درست کنید.


عید مسلمین وقتی سعید و مبارک هست که مسلمین خودشان استقلالشان را و مجدشان را،آن مجدی که در صدر اسلام برای مسلمین بود،به دست بیاورد.


ما تا نفهمیم که خودمان هم یک شخصیتی داریم مسلمانها هم یک گروهی هستند و شخصیتی دارند ومی توانند خودشان هم کار انجام بدهند،تا نخواهیم
یک کاری را ،نمی توانیم؛و تا بیدار نشویم،نمی خواهیم.


باید همه ریشه های استبداد و ریشه های استعمار را از این مملکت بکنید.


اجازه نمی دهیم کسی در مقدرات مملکتمان دخالت کند .


احتیاج ما پس از این همه عقب ماندگی مصنوعی به صنعت های بزرگ کشورهای خارجی ،حقیقتی است انکار ناپذیر؛و این به آن معنی نیست که ما باید بر علوم 
پیشرفته،به یکی از دو قطب وابسته شویم.


برای ما فرقی بین شرق و غرب نیست،ما با اتکا به خدا و ملت شجاع استقلال واقعی را به دست می آوریم.


ملت ایران بدون اتکا به غرب و شرق می خواهد روی پای خود بایستد،و بر سرمایه های مذهبی و ملی خود استوار باشد.


ملت ایران تصمیم گرفته است که خود را از چنگال استعمار و استبداد نجات دهد ،و مستقل و آزاد باشد ؛و سیاست های خود را بر این دو پایه طرح ریزی می کند؛و برای او مهم نیست که چه کسی این سیاست ها را می پسندد و یا نمی پسندد.


ما با هر نوع دخالت خارجی، به هر شکل،در سرنوشت ملتهای دیگر مخالفیم و با این دخالتها مبارزه خواهیم کرد.


آزادیخواهی و استقلال طلبی شما ر جبین تاریخ ثبت شد .


وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد،آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است،چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها،و چه در 
سیاست خارجی حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولت هایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند.و از هر امری که شائبه وابستگی -با 
همه ابعادی که دارد-[در آن هست]به طور قاطع احتراز نمایید.


ما اگر چنانچه بخواهیم اسلام را پیش ببریم دیگر نباید نوکر باشیم.


آیا آنهایی که استقلال ملت ما را می خواهند سلب کنند،آزادی کشور ما و ملت ما را می خواهند از دستش بگیرند،آنها مرتجع هستند،یا آنهایی که می خواهند
از زیر با ظلم خارج بشوند و مستقل باشند؟


امیدواریم که صلح جهانی بر پایه استقلال ملت ها و عدم مداخله در اموریکدیگر،و مراعات اصل حفظ تمامیت  ارضی کشورهای منطقه ،بنا گردد.


ما روی پای خود می ایستیم و مطمئنّاً پیروزیم.


اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادی حقیقی پیدا بکنید ،باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا باشید.


استقلال مغزی شرط اول استقلال است،استقلال فکری شرط اول استقلال است.


ملت ها خودشان باید در فکر اسلام باشند .


اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم ؛این باور اسباب این می شود که توانایی پیدا می کنند و در مقابل قدرتهای بزرگ ایستادگی می کنند.

انتهای پیام /*