قیام لله

کد : 2485 | تاریخ : 21 آبان 1399

* همه چیز در قیام لله است؛ قیام لله معرفت الله می آورد  .


* وقتی دین خدا را انسان در خطر دید، برای خدا باید قیام کند .


* از مرگ نترسید که حیات و ممات به دست خداست .


* همه قیام کنید، و برای خدا قیام کنید؛ قیام فرادی در مقابل جنود شیطانی باطن خودتان، و قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی  .


* «اَنْ  تَقومو ا لله  مَثنی  و فُرادی» ، اجتماعی و انفرادی قیام لله بکنید؛ انفرادی برای وصول به معرفت الله ، اجتماعی برای وصول به مقاصد الله .


* قیام لله شکست ندارد .


* اگرما یک روز اتکای خودمان را از خدا برداشتیم، و روی نفت گذاشتیم، یا روی سلاح گذاشتیم، بدانید که آن روز ، روزی است که ما رو به شکست خواهیم رفت .


* کوشش کنید که قیام شما، این نهضتی که دارید، نهضت الهی باشد، لله باشد .


* تمام قوا در مقابل خدای تبارک و تعالی هیچ است .


* ما نمی ترسیم ، برای اینکه ما برای خدا قیام کردیم .


* قیام لله هیچ خسران ندارد ، هیچ ضرر توی آن نیست .


* قیامی که برای خداست، و نهضتی که بر اساس معنویت و عقیده است عقب نشینی نخواهد کرد .


* یک کشوری که برای خدا قیام کرده است ،برای خدا هم پایدار می ماند و برای  خدا هم ادامه می دهد .


* وابسته کنید خودتان را به آن مبدأ قدرت. قطره ها ! خودتان را به دریا برسانید .

انتهای پیام /*