صبر

کد : 2473 | تاریخ : 14 آبان 1397

* صبر کلید ابواب سعادات و سرمنشأنجات از مهالک است .


* صبر بلیّات رابر انسان آسان می کند و مشکلات را سهل می نماید،و عزم و اراده را قوّت می دهد .


* مقصد هر چه بزرگتر باشد،رنج در راه آن هر چه زیاد باشد،باید انسان تحمل کند  .


* اگر چنانچه استقامت کنیم مؤید تأییدات الهی هستیم .

انتهای پیام /*