اخلاص

کد : 2468 | تاریخ : 25 آبان 1399

* قلب را به خلوص نیت و صدق باطن مزیّن نماییم و صفا دهیم .


* هیچ عبادتی بی نیت خالصه،مقبول درگاه حق تعالی نیست .


* هیچ چیز در عبادات به اهمیت نیت و تخلیص آن ،نیست .


* خودتان را متصل کنید  به آن دریای لایزال ، و کارهایتان را کارهای الهی کنید.توجه به احکام خدای             تبارک و تعالی داشته باشید .


* کمال وحسن اعمال،به نیّات و اقبال قلب و حفظ حدود است .


* در هر درجه که هستی بکوش،و اخلاص خود را زیادت کن،و اوهام نفس و وساوس شیطان را از دل بیرون     نما؛البته نتیجه برایت حاصل می شود،و راهی به حقیقت پیدا می کنی،و طریق هدایت برای تو باز می شود،و     خداوند تبارک و تعالی از تو دستگیری می فرماید .


* شما روی تدبیر و فکر عمل کنید،دیگر نه از کشتن بترسید و نه از کشته شدن .عمده این است که قصدتان      خالص باشد .


* کوشش کنید قصد خودتان را خالص کنید برای خدا؛که چه کشته بشوید و چه بکشید شما اهل نجات هستید .


* جدیت کنید که کارهایتان برای خدا باشد،قیامتان الله باشد .

انتهای پیام /*