ادای تکلیف

کد : 2456 | تاریخ : 30 آبان 1399

* مهم برای ما این است که ما به تکلیفمان عمل بکنیم .


* نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم ، باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم.


* تکالیف الهیه امانات حق هستند .


* ما به وظیفه مان عمل می کنیم ؛ و خدای تبارک و تعالی از ما بیشتر از آنچه قدرت داریم نمی خواهد.


* اگر ما به تکلیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است عمل بکنیم باکی از این نداریم که شکست بخوریم.


* کشته بشویم تکلیف را عمل کردیم ، بکشیم هم تکلیف را عمل کردیم.


* ما می خواهیم اسلام را حفظ بکنیم ، با کناره گیری  نمی شود حفظ کرد. خیال نکنید که با کناره گیری تکلیف از شما سلب می شود ، تکلیف دو چندان است.


* همه ما ، مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم ، نه مأمور به نتیجه .

انتهای پیام /*