نماز غفیله را ترک نمی کردند

امام هیچوقت نماز غفیله شان را بین نماز مغرب و عشا ترک نکردند...

کد : 1413 | تاریخ : 29 مهر 1397

      تا جایی که من سالها در محضر امام بوده ام می توانم بگویم امام هیچوقت نماز غفیله شان را بین نماز مغرب و عشا ترک نکردند.آقا اخیراً این نماز و سایر نوافل را به صورت نشسته می خواندند.*--------------------------------------------------------------------------------


*به نقل از:عیسی جعفری

انتهای پیام /*