کسی که کارش ضابطه دارد

امام همیشه می گفتند:کسی که کارهایش چهار چوب و ضابطه ای دارد ،کار بیهوده نمی کنند و در نتیجه به زن و بچه اش هم ظلمی نمی شود.

کد : 1145 | تاریخ : 25 مهر 1397

امام همیشه می گفتند:کسی که کارهایش چهار چوب و ضابطه ای دارد ،کار بیهوده نمی کنند و در نتیجه به زن و بچه اش هم ظلمی نمی شود.*--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:فاطمه طباطبائی

انتهای پیام /*