آیینه جان

آیینه جان

بــــــر در میکــــــــــــده بگذشته ز جان، آمده‏ام پشت پایی زده بر هر دو جهان، آمده‏ام جــــــــان که آیینه هستی است در اقلیم وجود بـــر زده سنگ به آیینـــه جــان، آمده‏ام

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:25
 خورشید جهان

خورشید جهان

بیدار شو ای یار، از این خواب گران بنگر رخ دوست را به هر ذرّه عیان تا خوابی، در خودیّ خود پنهانی خورشید جهان بُوَد ز چشم تو نهان

جمعه, مهر 20, 1397 11:7
فصل طرب

فصل طرب

دست افشــــان به سر کـــوی نگار آمده‏ام پــــای‏کـــــــوبان ز پـــی نغمه تار آمده ام حـــاصل عمــــر اگـــــــر نیْم نگاهی باشد بهـــــر آن نیم نگـــــــه، با دل زار آمده ام

شنبه, مهر 14, 1397 11:49
بار یار

بار یار

اکنون که در میکده بسته است به رویم بهتر کــــه غم خـــــویش به خمــّار بگویم من کشتــه آن سـاقی و پیمانه عشقم مــــن عــــــــاشِق دلداده آن روی نکویم

جمعه, شهریور 30, 1397 9:31
سرّ جان

سرّ جان

با که گویم راز دل را، کس مرا همراز نیست از چه جویــــم سِرّ جان را، دربه رویم باز نیست نـــاز کن تا می‏توانی، غمزه کن تا می‏شود دردمنـــــــــدی را ندیدم، عــاشق ایـن ناز نیست

سه شنبه, شهریور 27, 1397 10:48
صبح امید

صبح امید

عشقت انـــــــــدر دلِ ویرانه ما منزل کرد آشنا آمــــد و بیگانـــــــــه مرا زین دل کرد لبِ چـــــون غنچه گل، بازکن و فاش بگو سرّ آن نقطه که کـار من و دل مشکل کرد

شنبه, شهریور 24, 1397 11:25
دریای فنا

دریای فنا

کـــــــاش، روزی به سـر کوی توام منزل بود کــــه در آن شـــــــادی و اندوه، مـــراد دل بود کـــــــاش، از حلقـه زلفت، گرهی در کف بود که گـــــــره بـــــازکن عقـــــده هـر مشکل بود

شنبه, شهریور 24, 1397 10:13
بهار آرزو

بهار آرزو

بــــر در میکـــده‏ام پرسه زنان، خـــواهی دید پیــــر دلبــــــاخته با بخت جوان، خواهی دید نــــو بهــــار آیـــــد و گلـــــــــزار شکوفا گردد بــــی‏گمــــان کوتهی عمر خزان، خواهی دید

چهارشنبه, شهریور 21, 1397 9:38
راز نهان

راز نهان

داستــــــــــــــــــان غم من راز نهانی باشد آن شناســـد که ز خود یکسره فانی باشد بـــــــــــه خـــــــمِ طره زلفت نتوانم ره یافت آن توانـــــــد که دلش آنچه تو دانی، باشد

یکشنبه, شهریور 18, 1397 10:27
درگاهِ جمال

درگاهِ جمال

هــــر کجا پا بنهی حسن وی آنجا پیداست هــــرکجــــــــا سر بنهی سجده‏گه آن زیباست همـــــــه سرگشتـــــه آن زلف چلیپای ویند در غم هجــر رُخش، این همه شور و غوغاست

جمعه, شهریور 16, 1397 10:19
جام جان

جام جان

در دلم بـــود که جان در ره جانان بدهم جان ز من نیست که در مقدم او، جان بدهم جام می ده که در آغوش بتی جا دارم کــــه از آن جـــــــایزه بر یوسف کنعان بدهم

سه شنبه, شهریور 13, 1397 9:44
زنجیر دل

زنجیر دل

جـــز گل روی تـــــــو، امّیــد به جایی نبود درد عشق است، به غیر تو دوایی نبود بنده مـــــوی توام، دست فشـــانی نرسد راهـــی کــــوی تــــوام، راهنمایی نبود

شنبه, شهریور 10, 1397 10:34
جامه دران

جامه دران

مــن خـــــواستــار جام می از دست دلبرم این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ جــــان باختم به حسرت دیدار روی دوست پــــــروانه دور شمعـــم و اسپند آذرم

چهارشنبه, شهریور 07, 1397 9:46
ساحل وجود

ساحل وجود

عـــــــاشق روی توام، دست بـــدار از دل من به خـــدا! جــــــــز رخ تو، حل نکند مشکل من مهـــــــــر کـوی تو، در آمیختــــه در خلقت ما عشق روی تو، سرشته است به آب و گل من

یکشنبه, شهریور 04, 1397 10:36
جلوه جام

جلوه جام

ای کــــــاش، دوست درد دلــم را دوا کـــند گــــــر مهــــــربانیم ننماید، جفــــــا کند صوفـــی که از صفــا، به دلش جلوه‏ای ندید جامـــــــی از او گرفت که با آن صفا کند

پنجشنبه, شهریور 01, 1397 9:48
آتش فراق

آتش فراق

بیــــدل کجـــا رود، به که گوید نیاز خویش؟ با ناکسان چگونه کند فاش، راز خویش؟ با عــــــــاقلانِ بی‏خبر از ســــوز عاشقی نتــوان دری گشود ز سوز و گداز خویش

سه شنبه, مرداد 30, 1397 9:13
آتش عشق

آتش عشق

کیست کــــــــــــآشفته آن زلف چلیپا نشود دیده ای نیست که بیند تــــو و شیـــدا نشود نـــــــــــــاز کن، ناز که دلها همه در بند تواند غمزه کن، غمزه کـــه دلبـــر چو تو پیدا نشود

شنبه, مرداد 27, 1397 9:15
اسرار جان

اسرار جان

ای دوست، پیـــــر میکده از راه می رسد بــــا یک گلِ شکفته به همراه، می رسد گل نیست، بلکه غنچه باغ سعادت است کـــــــز جان دوست بر دل آگاه می رسد

یکشنبه, مرداد 21, 1397 9:22
دریا و سراب

دریا و سراب

مــــا را رهـــــا کنید در این رنج بی‏حساب بــــــــــا قلب پاره پاره و با سینه‏ای کباب عمری گذشت در غم هجران روی دوست مــــــــــرغم درون آتش، و ماهی برون آب

پنجشنبه, مرداد 18, 1397 10:16
انتظار

انتظار

از غــــم دوست، در این میکده فــــریاد کشم داد رس نیست کـه در هجر رخش داد کشم داد و بیــــداد که در محفل مــــا رندی نیست کــــه بــــرش شکوه بــرم، داد ز بیداد کشم

دوشنبه, مرداد 15, 1397 9:24
در هوای دوست

در هوای دوست

من در هوای دوست، گذشتم ز جان خویش دل از وطــــــن بریدم و از خاندان خویش در شهر خـــــویش، بود مرا دوستان بسی کردم جـــدا، هوای تو از دوستان خویش

پنجشنبه, مرداد 11, 1397 10:20
روی یار

روی یار

این رهــــــــروان عشق، کجا مـــی‏روند زار؟ ره را کنــــاره نیست، چــرا می نهند بار؟ هـــــر جـــــا روند، جز سر کوی نگار نیست هــــر جـــــــا نهند بــار، همانجا بود نگار

دوشنبه, مرداد 08, 1397 10:21
باده حضور

باده حضور

در لقــــــای رُخش، ای پیـــر! مرا یاری کن دستگیری کن و پیری کن و غمخواری کن از ســــــر کــــوی تو، مایوس نگردم هرگز غمـــزه‏ای، غمـــزدگان را تو مـددکاری کن

جمعه, مرداد 05, 1397 9:27
باده عشق

باده عشق

مــــن خراباتی‏ام؛ از من، سخن یار مخواه گنگم، از گنگ پریشان شده، گفتار مخواه من کــه با کوری ومهجوری خود سرگرمم از چنین کور، تــــــــو بینایی و دیدار مخواه

سه شنبه, مرداد 02, 1397 9:30
عشق دلدار

عشق دلدار

چشم بیمــــــار تو ای می زده، بیمارم کرد حلقــــــــــــه گیسویت ای یار، گرفتارم کرد سرو بستاـــــــــنِ نکویی، گل گلــزار جمال غمــــــــزه ناکرده، ز خوبان همه بیزارم کرد

پنجشنبه, تیر 28, 1397 11:37
صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3

برنامه ها و فعالیتها


جشنواره و همایشهای ادبی

-----------------------------------

جشنواره فیلم و فیلمنامه

-----------------------------------

جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی

-----------------------------------

جشنواره عکس

-----------------------------------

جشنواره و همایشهای هنرهای تجسمی

-----------------------------------

آموزش مجازی اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

نشستهای تخصصی تبیین اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

-----------------------------------

نمایشگاههای فرهنگی 

-----------------------------------

دیدارها و بازدید ها

-----------------------------------

مناسبتها و بزرگداشتها

-----------------------------------


برگی از دیوان امام (س)

آیینه جان

بــــــر در میکــــــــــــده بگذشته ز جان، آمده‏ام
پشت پایی زده بر هر دو جهان، آمده‏ام

جــــــــان که آیینه هستی است در اقلیم وجود
بـــر زده سنگ به آیینـــه جــان، آمده‏ام